foo

Tumlehøjen i Børneby Ellekær

Indvielse af Tumlehøjen. Foto: Jan Stephan.

Et løft til Børneby Ellekær

Århus Kommune har ønsket at styrke området omkring Børneby Ellekær, så områdets folkeskole, Ellekærskolen bliver et aktivt tilvalg for familierne i lokalområdet. Lokalområdet samler folk fra det meste af verden. Det har inspireret  til en vision om styrket sprogstimulering og øget forældreinddragelse. Bevægelse har været et af midlerne til at nå målet. Den store tæthed af mennesker med anden etnisk baggrund har imidlertid gennem de seneste år skabt en del integrationsudfordringer. Folkeskolen Ellekærskolen har oplevet udfordringer med faldende elevtal. Danske forældre fravalgte skolen, og flere børn med anden etnisk baggrund bestod ikke kommunens sprogtest og opnåede dermed ikke frit skolevalg. 

En udviklingsproces for området Børneby Ellekær blev igangsat for at løfte området, hvor byggeriet af Tumlehøjen indgik som afløser for to nedslidte institutioner. Visionen er, at en velfungerende og attraktiv institution dels kan få etnisk danske forældre til at tilvælge den lokale institution og skole, dels kan styrke integrationen af familier med anden etnisk baggrund i det lokale samfundsliv og i tilhørsforholdet til den lokale skole. 

 

LÆRINGER FRA PROCESSEN

At samle børn med mere end 12 forskellige etniske baggrunde i et normalpædagogisk tilbud med dansk som fællessprog udfordrer både pædagogisk praksis, forældresamarbejde og børnenes muligheder for selvforvaltet leg. 

Udskiftninger i vigtige positioner undervejs bidrager til at der i byggefasen slækkes fokus på de ønsker og behov, der blev formuleret i brugerinddragelsesprocessen.

Uklarhed om fællesrummets funktion i den tidlige brugerproces har bidraget til, at skabe et underudnyttet rum i det byggede. 

Byggeriet

Foto: SIGNAL Arkitekter

Visionen

Den overordnede intention med institutionen var at bidrage til at løfte Børneby Ellekær. Der er fra politisk hold et særligt fokus på sprogstimulering og forældresamarbejde, mens idræt er gennemgående tema for børnebyen. 

Dette udgjorde tre tværgående temaer:

 1. ”Aktion områdeløft”: Hvordan byggeriet skal bidrage til at løfte lokalområdet, bl.a. gennem forældresamarbejde?
 2. ”Den bevægelsesfremmende institution”: Hvordan der skabes rum til motion og de store armbevægelser?
 3. ”Pædagogikkens små og store rum”: Hvordan der skabes rum for dialogisk læsning, fortællinger og interaktion både i fællesrum, på stuerne og i de små nicher?  

Arkitekturen

Man ankommer til Tumlehøjen fra nordsiden. Selve bygningen er kendetegnet ved sit store tagudhæng, hvor noget af bygningskroppen trækker sig tilbage og skaber nicher til ophold. Tagudhænget skaber samtidig en variation i et ellers meget langt facadeforløb, hvor der blandt andet på østsiden skabes plads til et udeværksted.

Ankomstområdet og fælleszonen ligger centralt placeret og forgrener sig i opholdsarealer i hver sin retning.  Disse har samtidig funktion som primært gangforløb med adgang til baserne i hhv. vuggestue- og børnehavefløjen samt til fællesfunktioner, så som et værksted og et bevægelsesrum, krybberum samt garderobe. 

KARAKTERISTIKA I ARKITEKTUREN

 • Det markante tagudhæng og de nicher, der opstår i facadeforløbet 
 • Centralt placeret fælleszone 
 • Adskilte fløje med hhv. børnehave og vuggestue
 • Brede gangforløb kobler baser/stuer, som er institutionens primære opholdsrum 
 • Alle baser har direkte adgang til udeområder
 • Dynamisk og varieret legeareal omkranser hele bygningen

Udeareal

Det nære udeareal er underopdelt i en række mindre zoner. Langs bygningens længdeakse på sydsiden er der etableret en smal terrasse. Umiddelbart herefter et område med sandkasse og et andet med gyngestativer. Begge steder er der små overdækkede pavilloner, der kan skærme for sol og regn. 

Arealet forlænges i et mere ukodet legeområde mod støjvolden, hvor der blandt andet er opbygget et ekstra aktivitetsniveau på taget af et værksted, som rykker ud i arealet, rutsjebane samt en trappe med gigant-trin.  Volden er således opført primært med henblik på støjafskærmning; men er udstyret med en række funktioner, som inviterer til leg og ophold. 

Intentionen om "Aktion Områdeløft"

Byggeriet af Tumlehøjen er nøje tænkt sammen med et områdeløft i Børneby Ellekær. Visionen er, at en velfungerende og attraktiv institution, dels kan få etnisk danske forældre til at tilvælge den lokale institution og skole, dels kan styrke integrationen af familier med anden etnisk baggrund i det lokale samfundsliv og i tilhørsforholdet til den lokale skole. 

Forældresamarbejde betragtes som en afgørende faktor i områdeløftet. På en institution med ca. 90 pct. børn med anden etnisk baggrund og i alt ca. 12 forskellige nationaliteter, har institutionen også en naturlig rolle som brobygger ikke alene for børnene, men også for forældrene.

Intentionen - omsat i rum og funktion

Det gode møde mellem forældre og personale udspiller sig i praksis primært i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene i det store fællesrum og sjældent på stuerne, da institutionens disponering lægger op til, at forældrene ikke kommer med ”længere ind” i institutionen. 

Pædagogerne fortæller, at de har mindre konktakt med forældrene end de har haft tidligere, da forældrene ikke kommer ind på stuen. Der mangler således et velfungerende ”fællesejet” møderum, hvor forældrene kommer tættere på den pædagogiske praksis, på pædagogerne og deres børn. 

Forældrecafeen, som var tænkt som en ramme for dialog og samarbejde mellem forældre og pædagoger, er ligeledes svær at holde i gang. En oplagt forklaring er sprogbarrieren. En anden, at forældrecaféen dels skal danne ramme for et ligeværdigt møde om børnene mellem deres forældre og deres pædagoger, men også udgøre rammen for integrationstiltag og rådgivning, hvor forældrene i højere grad indgår som klienter og personalet som rådgivere –i en sammenhæng, som ikke på samme måde er ligeværdig.  

Intentionen om "Den Bevægelsesfremmende Institution"

Fra politisk hold har der fra ganske tidligt i processen været et ønske om, at den nye institution skulle understøtte muligheden for at børnene kunne udfolde sig motorisk. I byggeprogrammet udtrykkes ønske om, at der skal skabes plads til, at der kan foregå musiske og motoriske aktiviteter og pædagogisk idræt i løbet af dagen. Dette ligger i forlængelse af de andre institutioner i Børneby Ellekær, som også har særligt fokus på bevægelse. 

Illustration af støjvolden, der med sin udforming inviterer til ophold og leg, alt imens den fungerer som støjafskærmning for området. Illustration: KPF Arkitekter.

Intentionen - omsat i rum og funktion

De medarbejdere i Tumlehøjen, som  blev inddraget som brugere tidligt i processen, betragtede institutionens store fællesrum som en meget vigtig ramme for fysisk aktivitet. Men i dag, efter at bygningen er taget i brug, har fællesrummet primært funktion som et fordelingsrum mellem vuggestue og børnehavefløjen. Snarere end at samle de to enheder gennem invitation til ophold og fællesaktiviteter, er det blevet et gennemgangsrum.

 

Legepladsen fremhæves af pædagoger og ledelsen omvendt, som en meget vellykket ramme for både små og store armbevægelser. Den er som sådan ikke med i byggeprojektet og budgetrammen herfor, men er blevet finansieret af institutionen selv. Ikke mindst ifm. jordhøjen, som samtidig er støjvold, er der rig lejlighed til at tumle og bevæge sig. 

Intentionen om "Pædagogikkens Små og Store Rum"

Visionen for institutionen har været, at der har skullet være plads til vild leg og store armbevægelser, gruppeaktiviteter på stuen og dialogisk læsning i små rum og nicher. Institutionen har stor fokus på bevægelse og de store armbevægelser, hvilket udtrykker sig fysisk i bl.a. legepladsen og fællesrummene. 

Der var i forbindelse med indsatsen omkring sprogstimulering af de mange fremmedsprogede børn i Tumlehøjen et ønske om at skabe nicher, som kunne udgøre velfungerende ramme for fortællinger, højtlæsning og individuel fordybelse.  

Intentionen - omsat i rum og funktion

Ønsket om at skabe nicher med mulighed for ro og stille leg som kontrapunktisk supplement til rum og rammer for ”store armbevægelser” har været et andet centralt input fra brugerinddragelsesprocessen. 

Men såvel områdeledelse, ledelse og pædagoger efterlyser de små nicher og andre steder, hvor der er plads til de ”små armbevægelser”. 

Det besøgende evalueringsteam kan ligeledes konstatere, at aktivitetskodede nicher stort set er fraværende i byggeriet. 

Eksempel på en mindre rumlighed. Foto: SIGNAL Arkitekter.

Styrker og udfordringer i det byggede

STYRKER I DET BYGGEDE

 • Det markante tagskæg begrænser varmeudviklingen i de sydvendte rum på solskinsdage, men ikke udsynet. 
 • Fine udsyn fra stuerne til udeområdet. 
 • Akustikken og støjdæmpningen opleves overalt i huset som fænomenal
 • Stuerne er udlagt som vinkelrum som skaber mulighed for at indrette stillezone
 • Velfungerende legeplads, hvor ikke mindst støjvolden inviterer til selvforvaltede oplevelser. 

UDFORDRINGER I DET BYGGEDE

 • Mangel på nicher og små afgrænsede rumligheder til børnestyret leg, ro og fordybelse – særligt inden for.
 • Gangarealer og fællesområder ved stuerne er tænkt som aktivitetszoner, men benyttes primært som langsgående gangforløb. En væsentlig forklaring er rimeligvis, at de er placeret dybt i huset. Hvis man i stedet havde skabt kobling til udearealet, udsyn og lysindtag, havde man skabt en bedre ramme for aktiviteter i disse fællesejede rum. 
 • Der mangler generelt opbevaringsplads. Den generelle mangel på opbevaringsplads medfører desuden, at huset fremstår rodet. Personalet oplever dagligt problemet i forbindelse med oprydning af legetøj og andre ting, som ikke har sin faste plads.
 • Garderobe-flow fungerer ikke optimalt, da man skal i gennem fællesrummet og ind i vuggestueafsnittet for at tilgå garderoberne.
 • I forbindelse med vuggestuebørnene mangler der muligheder for at kunne overskue stuerne fra puslerummene.
 • Der efterspørges ekstra toiletter.
 • Der mangler arbejdspladser for personalet til koncentrationstungt  arbejde. 
 • Kunstbelysning ved lysstofrør reflekteres i de olivengrønne vinylgulve, så stemningen i rummene bliver steril og kold.

Helt overordnet er det en udfordring, at ganske mange af de anvendte planløsninger og indretningsgreb ikke på optimal vis formår at understøtte de aktiviteter eller at skabe den atmosfære, der er lagt op til i projektets visioner.

31. Mar 2014 kl. 09:59