foo

Introduktion til modelprogram for daginstitutioner

I Danmark er daginstitutionen en vigtig ramme for børns, medarbejderes og forældres liv. Den gode daginstitution skaber trygge rammer for børns trivsel og udvikling, et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderen, og er et tillidsfuldt og velkomment sted for forældre at færdes.

Daginstitutioner under udvikling

De fleste børn i Danmark i dag tilbringer en stor del af deres vågne timer i daginstitutionen. Det stiller store krav til de rammer, de får stillet til rådighed. Det er vigtigt, at der er gode udfoldelsesmuligheder og sunde fysiske rammer, uanset om bygningerne er af ældre dato eller helt nye.

Bygningerne skal arkitektonisk og byggeteknisk understøtte f.eks. godt indeklima, effektiv støjreduktion, fornuftig tilgængelighed og adgang til udearealer. Daginstitutionsområdet er et område, der hele tiden udvikler sig. Der stilles nye krav til pædagogikken, ligesom nye indholdskrav og metoder opstår i takt med at samfundet ændrer sig. Forældres og børns behov og forventninger til børnepasning ændrer sig også, og pædagoger og andre medarbejderes arbejdsprocesser og rutiner får nye former. Det er derfor afgørende, at bygningerne understøtter og ikke begrænser de serviceydelser, den skal rumme, og først og fremmest designes ud fra en dybereliggende forståelse af brugernes behov.

De fysiske rammer skal både på den korte og på den lange bane understøtte brugernes behov, pædagogiske visioner og principper samt de daglige arbejdsgange. Det er vigtigt, at der tilvejebringes det bedst mulige kvalificerede grundlag for effektiv udnyttelse af de kommende investeringer.

Modelprogram for daginstitutioner er udformet med det formål at kunne inspirere kommuner og private bygherrer i arbejdet med konkrete daginstitutionsprojekter.

Modelprogrammet skal hjælpe beslutningstagere og brugere med at stille skarpt på sammenhængen mellem den pædagogiske praksis, ønsker og krav til projektet og den fysiske ramme. Modelprogrammet kan understøtte byggeprogrammering af daginstitutioner, og kan være et afsæt for en nærmere beskrivelse af ønsker og krav til et daginstitutionsprojekt. Modelprogrammet bidrager med inspiration og idéer til en kvalificering af grundlaget for investeringer i institutionsbyggeri i Danmark. Med modelprogrammet peges på vigtigheden af at tænke brugerbehov, sundt byggeri, energi og totaløkonomi ind fra starten af byggeprocessen allerede i programmeringsfasen.

Guide til modelprogram

Modelprogrammet er målrettet medarbejdere samt beslutningstagere hos offentlige og private bygherrer, der beskæftiger sig med planlægning af daginstitutionsbyggeri. Modelprogrammet er samtidig disponeret, så udvalgte afsnit kan udsendes til de brugere I planlægger at involvere, som en del af afklaringen af hvad jeres daginstitutionsprojekt indeholder.

“Rum & Rammer” er et dialogværktøj, hvor de aktører der sættes omkring bordet, guides igennem en struktureret dialog om fokusområder og valg, der vil have betydning for indholdet og ønskerne i jeres konkrete daginstitutionsprojekt. “Rum & Rammer” og brugsanvisningen hertil kan hentes her.

Holdet bag

Hvis du vil vide mere om holdet bag modelprogrammet og evalueringen af dette kan du læse mere her

25. Mar 2014 kl. 08:24