foo

Drift og vedligeholdelse af byggeriet

Driftsmæssige dagsordner

Overordnet peges der på følgende områder, som tilsammen giver et godt udgangspunkt for fremtidig drift og vedligeholdelse:

 • Der kan indhentes viden og erfaringer fra den aktuelle institution og sammenlignelige byggerier 
 • Driften fremtidssikres ved at tage højde for kommende reglementer og normer 
 • Der indbygges driftsmæssig fleksibilitet, således at brug og driftsmønster kan ændres i den færdige skole med få omkostninger, såvel økonomiske som personalemæssigt. Endelig arbejdes der med totaløkonomi i stedet for opførelsesøkonomi, så det er den samlede økonomi over en årrække, der er bestemmende for nye driftsløsninger
 • Det bør overvejes, om et computerbaseret drifts- og vedligeholdsprogram kan anvendes, så entreprenører indtaster deres drifts- og vedligeholdelsesdata heri 

Commissioning processen

Når der skal foretages ændringer i bygningerne eller i brugen af dem, kan det være en god idé at organisere det systematisk som et projektforløb. Til det kan man bruge Commissioning processen, som består af fem overordnede faser.

 • Driftsmæssig granskning. Projektet gennemgås for at vurdere de driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige forhold. Til afrapportering benyttes et dynamisk dokument, Commissioning rapporten, der følger bygningen som ethvert andet kvalitetssikringsdokument og opdateres løbende.
 • Dialog mellem parterne. Den nedsatte driftsorganisation bør så tidligt som muligt rådgive ingeniører, entreprenører og bygherren for at sikre, at såvel entreprenørens løsninger som bygherrens leverancer understøtter driftspersonalets behov for funktionalitet og service.
 • Test og afprøvning. Der opstilles paradigmer for afprøvninger af tekniske installationer i dialog med de enkelte entreprenører/leverandører. Paradigmerne skal medvirke til, at leverandørernes egenkontrol passer ind i byggeriets helhed. Der udføres ligeledes tests af forskellige anlæg på samme tid for således at sikre, at der ikke opstår problemer, når uafhængige anlæg kører samtidigt.
 • Samlet testperiode. Commissioning processen afsluttes med en samlet testperiode, hvor hele byggeriet overvåges under belastning.
 • Dokumentation og kvalitetssikring. Al dokumentation og kvalitetssikring ses efter. I gennemgangen fokuseres på dokumentation, testresultater og driftsrutiner, der er forudsætninger for opretholdelse af fx garantier.

Strukturering af driften

En måde at sikre en struktureret håndtering af drift og vedligeholdelse er at gøre følgende:

 • At opstille klare mål for blandt andet reduceret energiforbrug, vedligeholdelsesstandard, brugertilfredshed og miljøforhold
 • At planlægge organiseringen af vedligeholdelse, ansvarsfordelingen, udarbejdelsen af rapporter og aftaler, prioriteringen og administrationen af opgaverne 
 • At sørge for styring af såvel forebyggende, oprettende og akut vedligeholdelse. 
 • At vurdere muligheder for serviceaftaler, insourcing/outsourcing af opgaver, køb og vedligehold af driftsværktøjer, computerprogrammer til driftsplanlægning og energistatistik mm.
 • At reducere forbrug og affald, at foretage målinger, registre diverse forhold og løbende føre regnskab med forbrug og affald
 • At følge op på behovsvurderinger og udarbejde resultatrapporter
16. Oct 2014 kl. 13:16