foo

Opdatering af faglokaler

Kreativt værksted. Foto: Katrinedals Skole

Skolens faglokaler som musik, billedkunst, sløjd og hjemkundskab hører til blandt de mest populære ’udlånslokaler’ og har gennem årtier udgjort rammen for mange aftensskolehold. 

Forhold som størrelse og fleksible indretningsmuligheder, overskuelig og sikker opbevaring og brugernes ansvarlighed i forhold til at overlade rummet og dets faciliteter i ønskelig stand er afgørende i forhold til at sikre gnidningsfrit samspil om brugen af skolens rum. 

Naturfaglige lokaler

Science/naturvidenskabeligt område skal skabe gode rammer for oplevelser, analyser og erkendelser. Dette gælder både i fagundervisningen, i tværfaglige projekter, og ved elevernes selvstændige eksperimenteren. Området omfatter følgende fagområder: Fysik; Kemi; Biologi men kan også udgøre en attraktiv ramme for natur og teknik undervisning i de mindre klasser.

Da de naturfaglige fag i stadigt stigende omfang arbejder sammen, danner netværk med henblik på vidensdeling og fælles aktiviteter, laver udstillinger og gruppe- samt projektarbejde, skal der i naturfagsområdet være fælles faciliteter og arbejdsområder, hvor der kan gennemføres pladskrævende aktiviteter, arbejdes i mindre grupper eller opstilles udstillinger af elevprodukter eller faglige temaer. Det vil være hensigtsmæssigt for samarbejde og synergi, at naturfagslokalerne, fysik, kemi og biologi placeres fysisk i nærheden af hinanden.

Ved etablering af separate teorilokaler, der kan anvendes på tværs af de naturvidenskabelige fag frigives mere plads til praktiske øvelser og eksperimenter i værkstedsfaciliteterne. Disse faciliteter skal indrettes og udstyres med fokus på sikkerhed, robuste overflader og udsugning. Farlige stoffer og væsker skal kunne opbevares forsvarligt og aflåst i sikkert, men let tilgængeligt depot. Ved at udstyre lokalerne med hæve-sænke inventar, sikres mulighed for at skolens mindste elever har lige adgang til det eksperimentelle værksted.

Området indeholder de mest omkostningstunge og fagspecifikke lokaler. Der er derfor behov for en kreativ tilgang til lokalernes funktion, så de får langt mere fleksible udnyttelsesmuligheder og kan fungere som udstyrs- og materialebaser for decentrale naturfaglige aktiviteter.

Hvis der ønskes en styrkelse af det naturvidenskabelige område, kan der i denne sammenhæng anbefales, at sigte mod dels et øget samspil mellem naturfagslokalerne og deres nære omgivelser - inde såvel som ude.

Etablering af udearealer der knytter sig til de naturvidenskabelige fag udvider mulighedsrummet betragteligt i forhold til hvad der i dag er tilfældet. Forsøgsstationer ude giver mulighed for at udføre eksperimenter, man normalt ville afholde sig fra, fordi de er for farlige inde eller giver for store rengøringsvanskeligheder.

Musiklokale

Rum, rammer og indretning af et musiklokale skal understøtte mange forskellige aktiviteter lige fra en teoretisk del, hvor man sidder på taburetter ved borde og skriver eller lytter, til sang eller aktivt samspil. Det er oplagt at musiklokalet, øvelokale og et evt. lydstudie kan anvendes af eleverne efter almindelig undervisningstid. (Oplagt med en ’særligt betroede brugere’ ordning).

Om der skal være direkte fri adgang til diverse instrumenter er op til stedets musiklæreres temperament. Men det vil være en fordel, at man nemt kan skaffe sig adgang ved at låse skabe og tilstødende depotrum op. Har man pladsen til rådighed, anbefales det, at der er borde og skamler nok til en hel klasse. Der skal tages stort hensyn til rummets akustiske forhold. 

Musiklokaler til ældre elever kan i højere grad indrettes med mere fokus på elevernes egen deltagelse og arbejde med de forskellige instrumenter. For at understøtte elevernes eget arbejde med musikken, skal musikområdet også indeholde et lydstudie samt øvelokaler. Og selve musiklokalerne bør dimensioneres og indrettes, så det også kan understøtte elevernes arbejde med dans og drama. 

Musiklokaler til ældre elever kan i højere grad kan indrettes med mere fokus på elevernes egen deltagelse og arbejde med de forskellige instrumenter. For at understøtte elevernes eget arbejde med musikken, skal musikområdet i også indeholde et lydstudie samt øvelokaler. Og selve musiklokalerne bør dimensioneres og indrettes, så det også kan understøtte elevernes arbejde med dans og drama.

Det kreative værksted

Indretning med fleksibilitet: Det er vigtigt med fleksibilitet i indretningen. Det praktisk-æstetiske område skal give mulighed for forskellige bordopstillinger, hvor eleverne kan udfolde sig i forskellige gruppestørrelser, og læreren kan gå rundt mellem eleverne, men også for klasseundervisning med og uden borde. Tre langborde kunne være en oplagt grundopstilling og base for mange forskellige aktiviteter. Borde og andre overflader skal være robuste.

Der skal være et område til at arbejde med våde emner, der sviner (ler, maling) og som kræver gulvafløb. Der skal være rigelig udstillingsplads i form af store (væg)flader til ophængning af værker samt mange reoler til opbevaring/udstilling af værker.

Digital opkobling: For at skabe muligheder for at arbejde i digitale formater, kan der i et område af det kreative værksted være opstillet en række computere med diverse billedbearbejdningsprogrammer. Omkring disse skal der være plads til at små grupper af elever kan redigere billeder eller arbejde med filmproduktion. En fast installeret, interaktiv storskærm/smartboard kan være udgangspunkt for igangsætning af undervisning og inspirationsoplæg. Det er også her, at eleverne kan vise deres forskellige produktioner for hele klassen.

Depot: Faget stiller krav om plads til at arbejde med forskellige formater og materialer. Depotet udgør en meget væsentlig funktion ift. at skabe fleksibilitet og mulighed for at tilpasse værkstedet til forskellige kunstneriske udtryk og materialer. Det kan oplagt organiseres til at understøtte en række velvalgte produktionsformer. Hvis redskaber og materialer herudover organiseres i mobile labs er det lettere at geare det kreative værksted til den aktivitet, der skal foregå.

Adgang og transparens: Fra tilstødende lokaler, kan der oplagt være mulighed for at kigge ind, eksempelvis via glas-partier i vægge og døre. Der skal dog ikke være glas overalt, da det giver for lidt ophængnings-mulighed. Adgangsforholdene må gerne være i form af dobbeltdøre/skydedøre der giver mulighed for at også store emner kan komme ind og ud. Derudover vil det være en fordel hvis lokalet kan mørklægges og lyset dæmpes.

17. Dec 2013 kl. 13:41