foo

Fire boformer, et koncept

Anskues beboernes behov for hjem i forhold til funktionstab og i forhold til social orientering, kan der defineres et samlet koncept for fire behovsrelaterede former for hjem inden for rammerne af det, der i dag er plejeboligbyggeri. 

Hensigten med dette koncept er at nuancere og kortlægge målgruppens behov og dermed opnå bedre muligheder for at bistå beboerne i forskellige situationer med at opretholde eller skabe en god oplevelse af at have hjemme.

I nedenstående figur præsenteres de fire boformers udformning efter beboernes fysiske kunnen og sociale orientering. Hvis du vil se figuren i større gengivelse, kan du trykke på forstørrelsesglasset i nederste højre hjørne.

Boform 1

Den private, støttende bolig er plejeboligen for beboeren med begrænset funktionstab og en social orientering mod familieliv og personlige venner. Det er overvejende egne slægtninge og venner, som udfylder de sociale behov. Beboeren ønsker størst mulig autonomi.

Beboeren kan selv klare det meste og har overvejende brug for praktisk hjælp. Særligt trygheden i nemt at kunne tilkalde hjælp er vigtig. 

Hjemmet udgøres af det synlige, sanselige individuelle hjem - territoriet. Det skal kunne rumme sociale aktiviteter med familie og venner og plads til personlige ejendele. 

Den private bolig består af privat entre, stor stue, soveværelse, badeværelse og minikøkken.

 

Boform 2

Den kollektive, støttende bolig er plejeboligen for beboeren med begrænset funktionstab. Beboeren ønsker en høj grad af fællesskab med andre ligesindede samt gensidig hjælp og arbejdsdeling. Det er i vidt omfang de andre beboere og personalet, som udfylder de sociale behov.

Som i den private, støttende bolig kan beboeren selv klare det meste, og der er ud over praktisk hjælp vægt på trygheden i hurtigt at kunne tilkalde hjælp. Derudover handler den professionelle støtte om at give opbakning og næring til de sociale relationer beboerne imellem. 

Hjemmet udgøres ikke alene af den private bolig, territoriet, men også af fællesstuer, køkken, bryggers. Man kan ’hjemme den’ i hele huset. Fællesrummene indtages med skiftende gøremål og aktiviteter, og beboerne kan udvikle deres egne taktikker til at skabe hjemlighed.

Den private bolig består af entre, stue, soveværelse, badeværelse og eventuelt minikøkken.

 

Boform 3

Den sociale, plejende bolig er plejeboligen for beboeren med omfattende funktionstab, som fx fremskreden demens eller stærke fysiske funktionstab. 

Beboeren er samtidig udpræget orienteret mod det sociale fællesskab og mod at indgå i nye sociale sammenhænge. 

Det er i denne kategori meget vigtigt at skelne mellem kognitivt velfungerende beboere og beboere med demens, idet ingen af grupperne trives, hvis de bor i samme boenhed. 

Plejen er fuldt kompenserende i forhold til funktionstabet. Beboeren kan selv klare ganske få handlinger, og har brug for megen hjælp, både til personlig pleje og det praktiske. Hjælpemidler præger det visuelle indtryk.

Den sociale støtte er ganske omfattende bl.a. fordi kognitivt svækkede beboere kan udvise uhensigtsmæssig social adfærd.

Hjemmet udgøres ud over den private bolig, territoriet, af fællesstuer, køkken og have. Man kan ’hjemme den’ i hele huset. I fællesrummene skal beboerne have støtte til at foretage skiftende gøremål og aktiviteter, og støtte til taktikker til at skabe hjemlighed.

Den private bolig består af entre, soveværelse og badeværelse. 

 

Boform 4

Den private, lindrende bolig er betegnelsen for plejeboligen for yderst svækkede eller syge mennesker, som ikke magter eller ønsker andet end selvvalgt social kontakt med de nærmeste og dem, som yder dem omsorg og lindring. 

Plejen er fuldt kompenserende med et højt pleje- og tilsynsniveau. Fokus i plejen flytter fra behandling til lindring. Her er støtte til at tage afsked med livet på en god måde i centrum. 

Hjemmet udgøres af det private værelse med god plads til plejemæssige foranstaltninger og god mulighed for familien og venner at opholde sig – også over lidt længere tid. Behovet for genkendelighed er vigtigt. Der skal være plads til personlige ejendele og til de mennesker, som er vigtige for beboeren at have omkring sig. Der er ikke behov for fællesstuer med de øvrige beboere, men i stedet familierum.

Den private bolig består af soveværelse og et mindre badeværelse.

Prioritering af variation i byggeriet

I et plejeboligbyggeri vil beboernes behov kunne kategoriseres inden for alle de 4 boformer. Ser man på, hvilke behov den samlede gruppe af kommende beboere har i forhold til deres funktionstab og deres sociale orientering, og efterfølgende placerer hver beboer i den boform, som passer til vedkommende, har man et godt overblik over, hvilke specifikke behov inden for de 4 boformer den enkelte boenhed eller den samlede plejeboligbebyggelse skal rumme. 

På den baggrund kan omfanget af variation i boligtyper og forholdet mellem private og fælles arealer i forhold til målgruppens behov, prioriteres i de konkrete, lokale projekter.

24. Mar 2014 kl. 13:18